mastercam快捷键

2023-01-17 照明小编 www.gdzrlj.com
浏览

Mastercam2022版快捷键

图示

功能

快捷键

图示

功能

快捷键

mastercam快捷键

关于Mastercam

Alt V

mastercam快捷键

平移

Arrow keys

mastercam快捷键

图形分析

F4

mastercam快捷键

粘贴

Ctrl V

mastercam快捷键

自动存储

Alt A


平面管理

Alt L

mastercam快捷键

设 定

Mastercam

Alt F8

mastercam快捷键

重做

Ctrl Y

mastercam快捷键

复制

Ctrl C

mastercam快捷键

旋转

Alt Arrow keys

mastercam快捷键

剪切

Ctrl X

mastercam快捷键

旋转位置

Alt F12

mastercam快捷键

刪除图形

F5

mastercam快捷键

执行增益集

Alt C

mastercam快捷键

分割

Shift D

mastercam快捷键

存储

Ctrl S

mastercam快捷键

标注选项

Alt D

mastercam快捷键

另存

Ctrl Shift S

mastercam快捷键

关 闭

Mastercam

Alt F4

mastercam快捷键

全选

Ctrl A

mastercam快捷键

适中

Alt F1

mastercam快捷键

依照图形设定

Alt X

mastercam快捷键

网格设定

Alt G

mastercam快捷键

着色/线架构

Alt S

mastercam快捷键

后视图

Alt 3

mastercam快捷键

半透明切換

Ctrl T

mastercam快捷键

底视图

Alt 4

mastercam快捷键

显示线轴

F9

mastercam快捷键

前视图

Alt 2

mastercam快捷键

显示坐标

Alt F9

mastercam快捷键

等角视图

Alt 7


显示/隐藏刀具路径

Alt T

mastercam快捷键

左视图

Alt 6


实体管理

Alt I


上一個视图

Alt P


刀具管理

Alt O

mastercam快捷键

右视图

Alt 5

mastercam快捷键

修剪到图形

Shift T

mastercam快捷键

俯视图

Alt 1

mastercam快捷键

修剪到点

Shift P

mastercam快捷键

说明

Alt H

mastercam快捷键

缩小80%

Alt F2

mastercam快捷键

隐藏恢复隐藏

Alt E

mastercam快捷键

取消缩放/50%

F2


层管理

Alt Z

mastercam快捷键

复原

Ctrl Z

mastercam快捷键

修改长度

Shift E

mastercam快捷键

視图

F1


多执行绪管理

Alt M

组合键式快捷键功能

快 捷 键

Alt 0

设置Z向控制深度

Alt 1

设置绘制图形的颜色

Alt 2

设置当前层

Alt 3

与Alt 2功能相同

Alt 4

设置刀具面(Tplane)

Alt 5

设置绘图面(Cplane)

Alt 6

设置视图面(Gview)

Alt A

进入自动存文件对话框
快 捷 键

Alt B

工具条的显示/关闭

Alt C

选择执行Chooks程序(Chooks程序为动态链接库程序)

Alt D

进入绘图参数设置对话框

Alt E

进入绘图区图素隐藏功能

Alt F

进入字体设置对话框

Alt G

进入绘图区网格捕捉对话框

Alt H

进入MasterCAM在线帮助

Alt I

列出打开的文件

Alt J

进入毛坯设置对话框

Alt L

设置当前的绘图线型和线宽

Alt M

显示当前内存分配

Alt N

进入坐标系列表对话框

Alt O

进入操作管理对话框

Alt P

信息交互区显示/关闭

Alt Q

取消前一个操作

Alt R

编辑前一个操作

Alt S

曲面渲染显示/关闭

Alt T

刀具路径显示/关闭

Alt U

取消前一个操作动作


Alt V

显示MasterCAM的版本号、当前的绘图层等信息


Alt W

选择绘图区形式,如采用一个绘图区、两个绘图区等


Alt Z

与Alt 2功能相同


Alt ’

进入绘制点菜单项


Page Up

绘图视窗放大


Page Down

绘图视窗缩小


左箭头

绘图视窗左移(注:绘图区中图形右移)


右箭头

绘图视窗右移(注:绘图区中图形左移)


上箭头

绘图视窗上移(注:绘图区中图形下移)


下箭头

绘图视窗下移(注:绘图区中图形上移)


Esc

结束正在进行的操作


功能键式快捷键功能

快 捷 键

F1

进入视窗放大状态

F2

视窗缩小至原视图的50%

F3

重画视图

F4

进入分析功能

F5

进入删除功能

F6

进入文件功能

F7

进入修整功能

F8

进入绘图功能

F9

显示坐标系及其原点

F10

进入系统功能选择对话框

组合功能键式快捷键功能

快 捷 键

Alt F1

放大至绘图区大小

Alt F2

视窗缩小至原视图的80%

Alt F4

退出MasterCAM

Alt F5

进入视窗删除功能

Alt F7

绘图区空白功能

Alt F8

进入系统设置对话框

Alt F9

画出坐标轴

Alt F10

进入系统功能选择对话框